Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.3.07

Ma túy khủng khiếp
Lần này không phải ở Thái Lan. Ảnh hình như của Narcopiter, không biết là ai luôn.