Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

2.4.07

Trung ở Riêng
ông bạn chuyển nhà,
ra ở riêng,

đứng vắt vẻo trên cao,
điện thoại kêu ầm ĩ,
thì nghe

blog đánh dấu một việc nho nhỏ

không có ý gì