Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.6.07

KhôiKhôi ơi, sinh nhật rồi đới nhá.
Chương nó đã đặt đồng hồ đếm ngược như làm bom nổ chậm ấy.
Chúc mừng!