Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

25.10.07

Linh cưới Linh

Linh yêu Linh
Linh mến Linh
và thế là Linh cưới Linh luôn!

IMG_3446

IMG_3750

IMG_3411

IMG_3260

IMG_3422

IMG_3655

IMG_3672

IMG_3545

IMG_3504

IMG_3324

Behind the scence luôn
IMG_3484

IMG_3455

IMG_3429

IMG_3431

IMG_3519

ảnh chụp bằng máy 5D của anh Hải Thanh