Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

20.12.07

Chương

Một trong những dịp nhậu nhẹt trong năm là ngày 20/12, sinh nhật Chương tỉn. Chúc mừng Bố Cu Tít (lưu ý là mình có đến 2 Bố Cu Tít trong friendlist). Câu khẩu hiệu đã mốc thếch nhện giăng của bố cháu là "Trai đơn gái chiếc thì chơi. Đừng nơi có vợ, chớ nơi có chồng!" Nghe sợ phết. Hôm nay bố cháu bận nên hẹn hôm khác đi "uốn diệu". Đành Cheers! qua đây.

IMG_8137