Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

7.3.08

Nhọn

IMG_5197
cu Nhọn, con trai bố Nataminho
cháu nó đang khà...