Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

24.5.08

Có những cái ngày thổ tả như ngày hôm nay

dat


Bây giờ mệt ra rời, không còn sức chửi nữa.

Để dành đến mai. Ức thật.