Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.11.08

Entry for November 13, 2008

thứ 5, ngày mười ba,
không trả ông các entry đừng trách
test