Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

31.12.08

The very last day...

năm nào cũng thế,
cứ đến cuối năm lại rối loạn tùng phèo
năm nay nặng đầu hơn

định chả chúc
xong rồi nghĩ thế nào lại chúc
cả nhà vui vẻ, kiếm được nhiều tiền